Bedrijfsvoering

Opgenomen doelen

  1. De omvang en kwaliteit van de organisatie van de provincie Zuid-Holland moet in overeenstemming zijn met het door ons voorgestane takenpakket. Wij werken aan een innovatieve, lerende en op de uitvoering gerichte organisatie die effectief en efficiënt is.
  2. We zijn een aantrekkelijk en goed werkgever
  3. De provincie voert een duurzaam inkoop- en aanbestedingsbeleid

Financiële mutaties

Eenmalig
Ja/Nee

Bron

Toelichting / onderbouwing op mutatie

Lasten

€ 0,3 mln ( n)

Ja

RES

Deze wijziging betreft een bijstelling van budget.
In het GO van 17 december 2014 is met de Gedeputeerde middelen besloten dat 50% van het budget gedifferentieerd belonen, te weten € 0,6 mln zal worden ingezet voor het aantrekken van jonge medewerkers en statushouders. Voor 2017 wordt een bedrag ad € 0,3 mln ter begroting gebracht voor de lasten van deze medewerkers en onttrokken uit de reserve Jonge Ambtenaren.

€ 0,04 mln (n)

Ja

RES

Deze wijziging betreft een bijstelling van budget.
Bij voorjaarsnota wordt voor jaarschijf 2017 een bedrag ad € 0,04 mln
uit de Frictiereserve Algemeen ter begroting gebracht voor dekking van personele lasten.

€ 0,4 mln (n)

Ja

FR

Deze wijziging betreft een bijstelling van budget.
In 2016 zijn minder projecten geactiveerd dan begroot. Hierdoor zijn de kapitaallasten (afschrijvingen en rentekosten) lager. Als gevolg van hogere investeringen in 2016 zijn de kapitaallasten (afschrijvingen en rente)  toegenomen.

€ 0,9 mln (n)

Ja

FR

Overhead loon, betreft formatiebudget. Onderstaand, bij het deel over arbeidscapaciteit, is dit nader toegelicht.

Financiële mutaties

Eenmalig
Ja/Nee

Bron

Toelichting / onderbouwing op mutatie

Baten

Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.

Financiële mutaties

Eenmalig
Ja/Nee

Bron

Toelichting / onderbouwing op mutatie

Bijdrage uit reserve

€ 0,3 mln (v)

Ja

N.v.t.

Voor het aantrekken van jonge ambtenaren en statushouders is budget in 2014 vanuit het restant gedifferentieerd belonen beschikbaar gesteld en opgenomen in een programmareserve. De lasten van dit doel worden deels gedekt uit programmareserve Jonge Ambtenaren. Hierin zijn middelen gereserveerd voor de realisatie van dit doel. De stand van de reserve Jonge Ambtenaren bedraagt per 1 januari 2017 € 426.000. Bij voorjaarsnota wordt een bedrag ad € 0,3 mln ter begroting gebracht via een onttrekking uit deze programmareserve.

€ 0,04 mln (v)

Ja

N.v.t.

Uit de Frictiereserve Algemeen wordt een bedrag ad € 0,04 mln onttrokken aan deze reserve en ter begroting gebracht ten behoeve van personele lasten in 2017.

Investeringsbudgetten
Voor het ICT meerjaren vervangingsplan van afdeling I&A zijn investeringsbudgetten benodigd. Met het aanschaffen van hardwaremiddelen die direct in gebruik worden genomen, wordt het investeringsbudget
in het betreffende jaar geactiveerd. Er wordt direct met de afschrijving gestart.
Het benodigde investeringsbudget wordt aangepast door een nieuwe verdeling van de budgetten over de jaarschijven 2016-2019. De totale omvang van het investeringsbudget over deze periode wijzigt niet, wel de verdeling per jaarschijf.