Toelichting

1.1 Percentage overhead

In de Begroting 2017 is voor het eerst een indicator voor overhead volgens de nieuwe BBV-definitie opgenomen. De streefwaarde van het percentage overhead is constant gehouden op 38%. Met de overdracht van de uitvoeringsorganisatie Groenservice Zuid-Holland naar Staatsbosbeheer is gebleken dat de cijfers wat anders komen te liggen aangezien G.Z-H als uitvoeringsorganisatie een lager percentage aan overhead kent. De ambitie is om wel het percentage van 38% aan te houden. Gelet op de koers waarin opgavegericht werken leidend is, zullen medewerkers uit de ondersteuning steeds meer direct betrokken zijn bij de uitvoering van de primaire taken. Met deze ombuiging blijft het percentage overhead naar verwachting stabiel. Het gaat om een ombuiging van ongeveer 35 fte van indirecte naar directe taken.

2.1 Afhandeling facturen binnen 30 dagen in %
Op dit moment wordt geen afwijking van de indicator voorzien.

2.2 Doorlooptijd bezwaar- en beroepsprocedures (niet zijnde belastingen) en klachten
Op dit moment wordt geen afwijking van de indicator voorzien.

2.3 Doorlooptijd advisering bezwaren en klachten
Op dit moment wordt geen afwijking van de indicator voorzien.

2.4 Doorlooptijd belasting bezwaren
Op dit moment wordt geen afwijking van de indicator voorzien.

2.5 Klanttevredenheid (rapportcijfer op tienpuntschaal)
In het afsprakenkader ‘Samen werken, Samen leven’ (2007) tussen Rijk en provincies is opgenomen dat de overheidsdienstverlening minimaal een 7 moet scoren naar het oordeel van klanten. Provincies meten daarom sinds 2010 in gezamenlijkheid elke twee jaar de klanttevredenheid, gemeten in een rapportcijfer (6,8 in 2014).
In december 2016 is het 3e klanttevredenheidsonderzoek (KTO) uitgevoerd met het rapportcijfer 7,1 als resultaat. In juni 2017 worden de onderzoeksresultaten aan Provinciale Staten gepresenteerd

2.6 Informatie beschikbaar op jaarbasis
Informatie op de corporate website en op het SIS (Staten Informatie Systeem) is voor de Staten beschikbaar. Het SIS wordt extern gehost en is beschikbaar voor alle Statenleden. De beschikbaarheid wordt gemeten op basis van 24x7, met uitzondering van het geplande en met de gebruikersorganisatie afgestemde onderhoud.