Doel 1

Doel 1: De omvang en kwaliteit van de organisatie van de provincie Zuid-Holland moet in overeenstemming zijn met het door ons voorgestane takenpakket. Wij werken aan een innovatieve, lerende en op de uitvoering gerichte organisatie die effectief en efficiënt is.

Door een wijziging van het Besluit Begroten en Verantwoorden vervalt met ingang van 2017 de productenraming (GS-boekwerk). Ook wijzigt het percentage bedrijfsvoering in een percentage overhead. “Sturing” krijgt hiermee een nieuwe betekenis. Hierbij passen nieuwe indicatoren. De indicatoren zijn verwerkt in deze paragraaf.

(Effect)indicator bij taken doel 1

Prestatie-indicator

Nulmeting
jaarrekening 2014

2017

2018

2019

2020

1. Werken aan een op de uitvoering gerichte organisatie die effectief en efficiënt is

1.1 Percentage overhead

38

38

38

38

38

2. Kwaliteit dienstverlening

2.1 Afhandeling facturen binnen 30 dagen in %

85

85

PM

PM

PM

2.2 Doorlooptijd bezwaar- en beroepsprocedures (niet zijnde belastingen) en klachten (percentage binnen termijn)

74

75

75

75

75

2.3 Doorlooptijd advisering bezwaren en klachten

-

80

85

85

85

2.4 Doorlooptijd belasting bezwaren

-

90

90

90

90

2.5 Klanttevredenheid (rapportcijfer op tienpuntschaal)

6,8

-

7

-

7

2.6 Informatie is beschikbaar op jaarbasis

99,8%

99,7%

99,7%

99,7%

99,7%