Voorwoord

Jaarlijks voor de zomer stellen PS de kadernota en voorjaarsnota vast. De voorjaarsnota bevat de (financiële) bijsturing op het lopende begrotingsjaar, de kadernota de (financiële) bijsturing op de lopende meerjarenbegroting. Conform de financiële verordening zijn het twee aparte planning & control producten, die overigens wel in één gezamenlijk proces (ambtelijk) worden opgesteld en als één agendapunt (bestuurlijk) behandeld en vastgesteld.

De afgelopen jaren waren de voorjaars- en kadernota sterk financieel georiënteerd. De focus lag primair op het sluitend houden of krijgen van de begroting. Dit was ook nodig om het hoofd te bieden aan de aanhoudende onzekerheid over het herstel van de economie en van de overheidsfinanciën.
Met de aantrekkende economie en het zichtbare herstel van de overheidsfinanciën ontstaat er echter weer ruimte en vertrouwen om met een positieve blik naar de toekomst te kijken. De extra investeringen (voor een “slimmer, schoner en sterker Zuid-Holland”) uit de Begroting 2017 zijn hier een uiting van.

Dit vergt ook een iets andere insteek van de kadernota. Met de toekomst voor ogen zullen we ook meer en meer de ontwikkelingen in de buitenwereld als vertrekpunt moeten nemen bij de allocatie van middelen.
De beschikbare c.q. beschikbaar te maken middelen zijn daarbij niet langer leidend voor het alloceren van middelen, maar randvoorwaardelijk. Om deze slag te maken is het volgende van belang:

  1. goed weten wat er op ons afkomt en wat dat kan gaan betekenen…
  2. goed weten hoe we er financieel voorstaan, ook bij wijzigende omstandigheden…
  3. voldoende wendbaar zijn om in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen…

Op basis van lopende initiatieven binnen de organisatie, gaan we hier gedurende deze collegeperiode invulling aan geven. Voor deze kadernota zijn de volgende concrete stappen gezet:

  • Nieuw ten opzichte van voorgaande jaren is een bestuurlijke inleiding waarin staat welke veranderingen op ons afkomen en welke vernieuwingsopgaven dat met zich meebrengt;
  • Zoals gebruikelijk bevat het financieel beeld de actualisatie van de “vrije ruimte” binnen de algemene reserve en een lange termijn doorkijk (15 jaar). Nieuw is de verdieping van het lange termijn beeld met een aantal scenario’s;
  • Tot slot wordt stilgestaan bij de ontwikkelingen binnen de programma’s.

De provincie vindt het belangrijk om open en transparant te zijn; dat komt tot uitdrukking in het programma Transparante en Open Provincie (TOP, onderdeel van doel 4.1). TOP kent twee kanten voor de planning en control cyclus: inzicht geven in financiële informatie op een lager niveau (op taakniveau) en meer gebruik maken van de digitale mogelijkheden. De digitale mogelijkheden zijn met ingang van de Begroting 2017, met een vernieuwde website, verkend en verrruimd. Nu bij de Voorjaarsnota 2017 en Kadernota 2018 - 2021 wordt een volgende stap gezet met de volgende uitbreidingen:

  • Qua inzicht in de financiële cijfers: het is mogelijk door te klikken naar taakniveau, waarbij ook zichtbaar wordt wat de bijstelling per taak in de voorjaarsnota/kadernota is (de toelichting is wel zoveel mogelijk op doelniveau).
  • Qua digitale mogelijkheden: Op de startpagina wordt een totaal overzicht van de financiële bijstellingen grafisch weergegeven, waarbij gefilterd kan worden op programma, doel of taak, zodat op maat kan worden ingezoomd. In het overzicht middeleninzet bij de programma's, doelen en taken kunnen de jaarschijven 18 t/m 21 aan- of uitgezet worden, dit geeft inzicht in de meerjarenraming. Daarnaast worden nu kijklijnen geïntroduceerd. Hiermee wordt inzicht geboden in onderwerpen die verschillende programma's, doelen en taken raken. In deze voorjaarsnota/kadernota zijn twee kijklijnen opgenomen, namelijk voor de extra investeringen in slimmer, schoner en sterker Zuid-Holland en het programma Zuid-Hollands Groen/ P&C Groen.