Doel 3

Doel 3: De provincie voert een duurzaam inkoop- en aanbestedingsbeleid

  .                                       

(Effect)indicator bij taken doel 3

(Effect)indicator

Nulmeting (jaarrekening 2014)

2017

2018

2019

2020

1. Bij het voeren van een duurzaam inkoop- en aanbestedingsbeleid gaat provincie Zuid-Holland verder dan alleen het oorspronkelijke uitgangspunt, te weten: de minimumeisen. Ten behoeve van de implementatieactiviteiten in de eigen organisatie zal duurzaamheid namelijk worden meegenomen vanaf de studiefase en planvorming en is er meer afstemming met de markt om innovaties te stimuleren..

1.1 Aanpak Duurzaam GWW is binnen de ROVK ingenieursdiensten uitgangspunt bij alle uitvragen
  Aanpak Duurzaam GWW is binnen de ROVK ingenieursdiensten uitgangspunt bij alle uitvragen

100

100

100

100

100