Arbeidskosten (loonkosten en Inhuur)

Inleiding

In dit deel van de paragraaf Bedrijfsvoering wordt ingegaan op arbeidskosten. De hieronder opgenomen bedragen voor loonkosten en kosten van inhuur zijn de wijzigingen op de door Provinciale Staten toegekende budgetten die zijn opgenomen in de meerjarenramingen van de Begroting 2017.

De hier bedoelde middelen voor arbeidskosten bestaan uit

 1. formatiebudget;
 2. materiële budgetten voor personele inzet (personeel in dienst van de provincie) en
 3. materiële budgetten voor inhuur.

Ad a: Arbeidskosten, onderdeel formatiebudget

Formatietoename
Op de afdelingen Water & Groen en Bestuur worden enkele medewerkers momenteel gefinancierd vanuit materiële budgetten. De werkzaamheden van deze medewerkers hebben een structureel karakter. Voorgesteld wordt de betreffende materiële budgetten structureel in te zetten voor de financiering van de arbeidscapaciteit en de betreffende budgetten om te zetten naar loonbudget. Voor de functies van Water & Groen zijn in deze voorjaarsnota/kadernota deze verwerkt voor 2017; de structurele verwerking volgt in de Begroting 2018. Het gaat concreet om de volgende posities:

 • Afdeling Bestuur met een bedrag van € 0,1 mln: 1 fte schaal 14 voor Europese aangelegenheden(materieel budget  vanuit doel 4.1)
 • Afdeling Water & Groen met een bedrag van € 0,6 mln:  
  • 1 fte schaal 11 voor Zandmotor (materieel budget  vanuit doel 1.1)
  • 1 fte schaal 12 voor Juridisch adviseur Groen (materieel budget  vanuit doel 1.3)
  • 1 fte schaal 12 voor Programmaleider POP (materieel budget  vanuit doel 1.5)
  • 1 fte schaal 11 voor Beleidsmedewerker SNL (materieel budget  vanuit doel 1.4)
  • 1 fte schaal 11 voor Beleidsmedewerker Monitoring PAS (materieel budget  vanuit doel 1.4)
  • 1 fte schaal 13 voor Gebiedsregisseur (materieel budget  vanuit doel 1.3)
  • 1 fte schaal 9 voor medewerker Participatiewet (materieel budget  vanuit doel 1.4)

Ook wordt bij de afdeling Samenleving & Economie met een bedrag van € 0,1 mln het budget structureel verhoogd. Het betreft 1 fte schaal 11 (materieel budget € 0,08 mln  vanuit doel 3.6, conform bestuurlijk besluit Voorjaarsnota 2014)  in verband met  erfgoedlijnen en een bedrag van  € 0,05 mln (materieel budget  vanuit doel 4.2, conform PS besluit december 2016) voor bibliotheken (0,57 fte schaal 12).

Tevens is er een  toename van de formatie  door implementatie nieuwe wet natuur ( 2 fte; € 0,2 mln; materieel budget  vanuit diverse doelen programma 1).

Werkgeverslasten 1,35 % omhoog
De werkgeverslasten voor de provincie nemen toe met 1,35%, hoofdzakelijk door een stijging van de pensioenpremies. Dit leidt voor de provincie tot € 1,4 mln structureel aan hogere loonkosten, die worden gedekt vanuit de algemene middelen.
Momenteel lopen de onderhandelingen voor een nieuwe cao. De verwachting is dat de financiële consequenties hiervan begin van de zomer (2017) bekend zijn. Voor de dekking wordt een andere oplossing gezocht dan dekking uit de algemene middelen. De stijging van het cao-effect wordt namelijk bij voorkeur gedekt door beperking van de externe inhuur. Hierbij zal worden gezocht naar een natuurlijke manier om zonder bezuiniging inhuur om te zetten naar vast personeel. De financiële consequenties van de nieuwe cao worden verwerkt in de Najaarsnota 2017 en Begroting 2018.

Gedifferentieerde loonkosten
In 2016 is een deel van het budget voor gedifferentieerd belonen niet besteed. Op basis van de CAO-afspraken dient dit budget ad € 0,5 mln beschikbaar te blijven voor het personeel conform afspraak in het Georganiseerd Overleg (GO). Voorgesteld wordt het resterende budget ad € 0,5 mln toe te voegen aan het budget voor gedifferentieerd belonen in 2017 ten laste van de financiële ruimte. Daarnaast is in de GO vergadering van 29 september 2016 besloten om de verhoging van de toeslagen voor de gebondenheid en bereikbaarheid i.g.v. piketdiensten te vergoeden. Deze  toeslagen zijn geraamd op € 0,1 mln  en komen ten laste van het restant gedifferentieerd belonen uit 2016. Van het beklemde bedrag van € 0,5 mln wordt hiermee uiteindelijk € 0,4 mln binnen de paragraaf Bedrijfsvoering gehouden en € 0,1 mln overgeheveld naar programma 5, als onderdeel van de directe loonkosten (voor toeslagen piketdiensten).

Frictie personeelsgerelateerde kosten
Voor de doorontwikkeling van het opdrachtgeversschap binnen de organisatie wordt een bedrag van € 0,06 mln (0,5 Fte schaal 13)  vanuit Frictie personeelsgerelateerde kosten ter begroting gebracht voor personele inzet.

Omschrijving

2017

2018

2019

2020

2021

Formatie (fte)

11,57 fte

4,57 fte*

4,57 fte*

4,57 fte*

4,57 fte*

Vaste loonkosten

2,4

1,8*

1,8*

1,8*

1,8*

Variabele loonkosten

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

Gedifferentieerde loonkosten

0,5

0,01

0,01

0,01

0,01

Frictie personeelsgerelateerde kosten

-0,07

0

0

0

0

Totaal formatiebudget

2,8

1,8

1,8

1,8

1,8

*afdeling water en groen: Bij de Begroting 2018 wordt de formatie ophoging financieel meerjarig verwerkt met een bedrag van € 0,6 mln en een structurele formatieophoging van 7 fte.

 Ad b: Arbeidskosten, onderdeel materiële budgetten voor personele inzet

Dit onderdeel betreft de medewerkers in dienst van de provincie, waarvan de loonkosten worden gedekt uit materiële budgetten.

Werkgeverslasten 1,35 % omhoog
De werkgeverslasten nemen structureel toe met 1,35 %; € 0,07 mln  toename. Dit komt  door de stijging van de pensioenpremies en sociale verzekeringspremies per 1 januari 2017.

Onttrekking reserve jong ambtenaren

Voor het aantrekken van jonge ambtenaren (zoals statushouders en mbo-ers) is budget in 2014 vanuit het restant gedifferentieerd belonen beschikbaar gesteld en opgenomen in een programmareserve. Vanuit de reserve wordt een bedrag € 0,3 mln ter begroting gebracht voor dit doel.

Doorontwikkeling AOG

Voor de doorontwikkeling van het opdrachtgeverschap binnen de organisatie  wordt een bedrag  van € 0,2 mln ter begroting gebracht.

Tabel: materieel budget ten behoeve van personele inzet

Omschrijving
Bedragen x € 1 mln

2017

2018

2019

2020

2021

Materieel budget t.b.v. personele inzet*

0,6

0,06

0,06

0,06

0,06

Ad c: Arbeidskosten, onderdeel inhuur

Inhuur; Inzet van materieel budget
Inhuur (gedekt door inzet materieel budget) wordt met een bedrag van € 0,3 mln verlaagd. Het betreft onder andere de overboeking budget van deelname in programma's naar toekomstagenda ( 0,2 mln verlaging).

Tabel: materieel budget ten behoeve van inhuur

Omschrijving
Bedragen x € 1 mln

2017

2018

2019

2020

2021

Materieel budget t.b.v. inhuur

-0,3

-0,4

-0,4

-0,4

-0,4

Opbrengsten detachering en UWV
Rondom arbeidskosten realiseert de provincie ook opbrengsten. Enerzijds betreft dit opbrengsten voor medewerkers die elders zijn gedetacheerd (maar waarvoor bij de provincie wel loonkosten bestaan) en waarvoor een vergoeding in rekening wordt gebracht, anderzijds betreft dit uitkeringen van het UWV bij zwangerschap en dergelijke. Bij voorjaarsnota worden opbrengsten detacheringen verhoogd met een bedrag van € 0,4 mln.

Tabel: Opbrengsten detachering en UWV

Omschrijving
Bedragen x € 1 mln

2017

2018

2019

2020

2021

Detachering opbrengsten

0,4

0

0

0

0