Inleiding

De provinciale begroting kent al enkele jaren een stabiel beeld, namelijk dat er op basis van de huidige begroting komende jaren sprake is van incidentele overschotten, maar dat er op termijn een (beperkt) structureel tekort kan ontstaan. Oorzaak hiervan ligt in oplopende lasten voor mobiliteit en groen in combinatie met een aantal forse kortingen op het Provinciefonds afgelopen kabinetsperiode (met een totale omvang van circa € 30 mln structureel). Zo nodig kan dit tekort voor een langere periode worden afgedekt door inzet van dekkingsmiddelen uit de reserves (zoals de algemene reserve). Hoe de begroting zich de komende jaren daadwerkelijk gaat ontwikkelen is nog onzeker. Dit zal mede afhangen van beleidskeuzes die de provincie nog gaat maken, maar ook van ontwikkelingen die niet of nauwelijks door de provincie zijn te beïnvloeden (zogenaamde exogene ontwikkelingen).

Hieronder wordt dieper ingegaan op de ontwikkeling van de begroting aan de hand van:

  • actualisatie van het begrotingssaldo voor zowel het restant van de huidige collegeperiode als de volgende collegeperiode (t/m 2023);
  • lange termijn doorkijk op basis van een aantal scenario’s.