Was/Wordt Middelen

Primaire begroting voor aanpassingen P&C Groen

Omschrijjving
Bedragen x € 1.000

Lasten

Baten

Storting in reserve

Bijdrage uit reserve

Resultaat

Totaal

1-3-1 Realiseren en verbeteren recreatieve groen- en watergebieden

26.353

755

0

8.952

16.647

1-3-2 Realiseren en verbeteren recreatieve routestructuren en aansluiting stedelijk gebied

6.755

200

0

5.000

1.555

1-3-3 Verbinden en ondersteunen vrijwilligersinzet in het groen inclusief maatschappelijke en groene netwerken

800

0

0

0

800

1-3-4 Organiseren uittreden uit de recreatieschappen en afbouw G.Z-H

0

0

0

0

0

Groenblauwe structuur versterkt samenhang stad-land en recreatieve gebruiks- en belevingswaarde landschap

19.002

1-4-1 Beschikbaar krijgen grond voor en inrichten van de restopgave van het Natuurwerk Nederland inclusief verbindingen

68.930

37.220

0

9.638

22.073

1-4-2 Organiseren en innoveren natuurbeheer in Natuurnetwerk Nederland

13.070

45

0

986

12.039

1-4-3 Actualiseren Natura 2000 beheerplannen en naleving overeengekomen afspraken

8.081

1.756

0

1.058

5.267

1-4-4 Faciliteren agrarisch natuur- en landschapsbeheer

6.674

3.508

0

0

3.166

1-4-5 Faciliteren verhoven biodervisiteit in 'overig' gebied en behoud beschermende soorten

1.902

951

0

624

327

De biodiversiteit is behouden en waar mogelijk versterkt

42.871

TOTAAL

61.873

Primaire begroting na aanpassingen P&C Groen, zonder bijstellingen Voorjaarsnota

Omschrijving

Lasten

Baten

Storting in reserve

Bijdrage uit reserve

Resultaat

Totaal

1-3-5 Realisatie en ontwikkeling recreatievoorzieningen

21.976

800

0

13.151

8.025

1-3-6 Beheer recreatievoorzieningen

7.360

150

0

0

7.210

1-3-7 Innovatie in recreatie en groenbeleving

5.072

5

0

801

4.266

Groenblauwe structuur versterkt samenhang stad-land en recreatieve gebruiks- en belevingswaarde landschap

19.501

1-4-6 Biodiversiteit: Realisatie en ontwikkeling

67.423

37.220

0

9.638

20.565

1-4-7 Biodiversiteit: Beheer en onderhoud

26.121

3.954

0

2.044

20.123

1-4-8 Biodiversiteit: Innovatie en organisatie

4.612

2.306

0

624

1.682

De biodiversiteit is behouden en waar mogelijk versterkt

42.370

TOTAAL

61.871