Extra investeringen in een slimmer, schoner en sterker Zuid-Holland

In de bestuurlijke inleiding van de Begroting 2017 is aangegeven dat de provincie ruimte en vertrouwen heeft om de ambities verder te versnellen, te verdiepen en te versterken door middel van incidentele en structurele inzet van middelen. Hierbij wordt welbewust naar kansen gekeken die nog in de resterende collegeperiode kunnen worden uitgevoerd (of verplicht). In de Begroting 2017 zijn 12 onderwerpen benoemd, waarvoor voorstellen worden uitgewerkt (waar van toepassing samen met partners), zodat Provinciale Staten hierover uiterlijk bij de voorjaarsnota een afweging kan maken. In onderstaande tabel worden de 12 onderwerpen weergegeven, gevolgd door een korte toelichting per voorstel:

Totaaloverzicht extra investeringen in slimmer, schoner en sterker Zuid-Holland

Nr.

Onderwerp
Bedragen in €

Indicatief bedrag (Begroting2017)

Besluit

I/S

R/B

Programma-doel

Behandeling PS

Versnellen transitie naar innovatieve en duurzame toekomst

1

Fonds ter financiering kleinschalige, maatschappelijke energieprojecten

2.000.000

2.000.000

I

R

3.2

29-03-2017

2

Bijdrage aan de transitie van het chemiecluster in de Rotterdamse haven

7.500.000

7.500.000

I

R

3.1

31-05-2017

3

Nieuwe impuls voor verduurzaming mobiliteit

10.000.000

6.000.000

I

B

2.1

28-06-2017

4.000.000

I

B

2.2

28-06-2017

4

Bijdrage aan een Zuid-Hollandse transitiecampus - echt groene groei

5.000.000

5.000.000

I

R

3.1

28-06-2017

Versterken Zuid-Hollandse economie

5

Reservering voor de uitvoering van 'Investeren in vernieuwing'

5.000.000

5.000.000

I

R

3.1

28-06-2017

6

Bijdrage aan de modernisering van het glastuinbouwcluster in het Westland

4.000.000

4.000.000

I

R

3.1

28-06-2017

7

Extra bijdrage t.b.v. cofinanciering van de innovatiestimulering MKB

1.000.000

1.000.000

I

R

3.1

22-02-2017

8

Ophoging budget voor regionale gebiedsgerichte economische werken

5.000.000

5.000.000

I

R

4.1

28-06-2017

Verdiepen van bestaande ambities

9

Behoud aanbod en verbetering van het openbaar vervoer (m.i.v. 2018 € 1,5 mln)

3.000.000

3.000.000

S

B

2.2

09-11-2016

10

Oplossen knelpunten openbaar vervoer

1.500.000

1.500.000

I

B

2.2

28-06-2017

11

Beperkte verlaging opcenten op de MRB (m.i.v. 2017 € 1,0 mln)

3.000.000

3.000.000

S

5

09-11-2017

12

Extra impuls om Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving versneld te versterken

1.000.000

500.000

I

R

1.6

28-06-2017

500.000

I

B

1.6

28-06-2017

I/S = Incidenteeel / Structureel
R/B = toevoeging aan Reserve of Budget

Toelichting
Hieronder worden de impulsen kort toegelicht.Een aantal voorstellen zijn al eerder in PS aan de orde geweest. U heeft een informerende brief ontvangen waarin u terug kunt lezen wanneer deze voorstellen zijn behandeld in PS.
Voor zover de voorstellen als concrete uitwerking van de impulsen nog niet in PS aan de orde zijn geweest, zijn deze als bijlage bij deze voorjaarsnota toegevoegd. Het gaat dan om de nummers 3, 4, 5, 6, 8, 10 en 12.

 1. Fonds ter financiering kleinschalige, maatschappelijke energieprojecten

Het subsidieplafond voor de Subsidieregeling Lokale initiatieven energietransitie 2017 is vastgesteld in de PS vergadering van 29 maart 2017. In deze voorjaarsnota wordt PS gevraagd het bedrag van € 2 mln vanuit de extra investeringen in een slimmer, schoner en sterker Zuid-Holland beschikbaar te stellen in de periode 2017-2019 (2017: € 800.000,- 2018 en 2019 elk € 600.000,-) en toe te voegen aan de reserve Versterking economie. Dit is verwerkt in programma 3, doel 3.2: schone en toekomstbestendige energie.

 1. Bijdrage aan de transitie van het chemiecluster in de Rotterdamse haven

Het voorstel rondom de financiële bijdrage voor project ‘Waste to chemicals’ is vastgesteld in de PS vergadering van 31 mei 2017. In deze voorjaarsnota wordt PS gevraagd het bedrag van € 7,5 mln vanuit de extra investeringen in een slimmer, schoner en sterker Zuid-Holland beschikbaar te stellen en toe te voegen aan de reserve Versterking economie. Dit is verwerkt in programma 3, doel 3.1: Een groeiende, duurzame en innovatieve economie.

 1. Nieuwe impuls voor verduurzaming mobiliteit

Het voorstel rondom de voortgang van de energietransitie mobiliteit en de voorstellen voor versnelling maakt deel uit van deze voorjaars- en kadernota. In deze voorjaarsnota wordt PS gevraagd het bedrag van € 6 mln vanuit de extra investeringen in een slimmer, schoner en sterker Zuid-Holland beschikbaar te stellen en toe te voegen aan het budget voor het PZI en € 4 mln vanuit de extra investeringen in een slimmer, schoner en sterker Zuid-Holland beschikbaar te stellen en toe te voegen aan het budget voor OV-concessies. Dit is verwerkt in programma 2, doel 2.1 en 2.2.

 1. Bijdrage aan een Zuid-Hollandse transitiecampus - echt groene groei

Het voorstel rondom de financiële bijdrage voor de Transitiecampus Zuid-Holland is vastgesteld in de PS vergadering van 25 juni 2017. In deze voorjaarsnota wordt PS gevraagd het bedrag van € 5 mln vanuit de extra investeringen in een slimmer, schoner en sterker Zuid-Holland beschikbaar te stellen en toe te voegen aan Versterking economie. Dit is verwerkt in programma 3, doel 3.1: Een groeiende, duurzame en innovatieve economie.

 1. Reservering voor de uitvoering van 'Investeren in vernieuwing'

Het voorstel van GS voor de inzet van extra middelen voor het regionaal investeringsprogramma en gebiedsgericht werken maakt deel uit van deze voorjaars- en kadernota. Daarin is aangegeven dat de formele besluitvorming en de financiële vertaling in de begroting in de Voorjaarsnota 2017 is opgenomen. U wordt daarom nu gevraagd vanuit de extra investeringen in een slimmer, schoner en sterker Zuid-Holland het bedrag van € 5 mln 'Investeren in vernieuwing' toe te voegen aan de reserve Versterking economie. Dit is verwerkt in programma 3, Doel 3.1: Een groeiende, duurzame en innovatieve. En daarnaast het bedrag van  € 5 mln ‘Regionaal gebiedsgericht economisch werken’ aan de reserve Bestuur. Dit is verwerkt in programma 4, Doel 4.1 Slagvaardig, toekomstbestendig en transparant bestuur. De storting in de reserve vindt plaats omdat de projecten  weliswaar bekend zijn, maar de verdeling over de jaarschijven nog niet concreet is. Een deel van de middelen zal pas in 2018 worden ingezet. De precieze verdeling wordt komende maanden in nauw overleg met de partners uitwerkt. In de Najaarsnota 2017 zullen de bedragen voor 2017 vanuit de reserve ter begroting worden gebracht.  Het restant zal in de Begroting 2018 worden opgenomen.

 1. Bijdrage aan de modernisering van het glastuinbouwcluster in het Westland

Het betreft een versterking van de herstructurering en modernisering van de glastuinbouw zoals bedoeld in het Impulsprogramma van de provincie Zuid-Holland. Door de gemeente Westland een subsidie te verlenen voor het opkopen en uitplaatsen van de in de weg liggende woningen/obstakels kunnen 200 hectare tuinbouwareaal worden vrijgespeeld voor modernisering en herstructurering. Die de provincie voor ogen staat en waar zij in coalitieverband (HOT) samenwerkt met het bedrijfsleven om te komen tot een duurzaam tuinbouwcluster voor de toekomst.

 1. Extra bijdrage t.b.v. cofinanciering van de innovatiestimulering MKB

De verhoging van het Subsidieplafond 2017 regeling MKB Innovatiestimulering Topsectoren Zuid-Holland (MIT ZH) is vastgesteld in de PS vergadering van 22 februari 2017. In deze voorjaarsnota wordt PS gevraagd een bedrag van € 1 mln vanuit de extra investeringen in een slimmer, schoner en sterker Zuid-Holland beschikbaar te stellen en toe te voegen aan de reserve Versterking economie. Dit is verwerkt in programma 3, Doel 3.1: Een groeiende, duurzame en innovatieve economie.

 1. Ophoging budget voor regionaal gebiedsgerichte economische werken

Alleen voor investering nummer 8 ‘Ophoging budget voor regionale gebiedsgerichte economische werken’ is nog geen financiële mutatie (van € 5 mln) gemaakt. Het voorstel voor het bedrag van € 5 mln ‘Regionaal gebiedsgericht economische werken’ wordt gecombineerd opgepakt met het voorstel voor de impuls ‘Investeren in vernieuwing’ (investering nummer 5) . Deze middelen worden in samenhang in PS van 28 juni behandeld. Het gaat bij beide impulsen om het leveren van een bijdrage aan de versterking van gebieden. Daarnaast gaat het om versnellingsgelden, d.w.z. dat de middelen die er toe moeten leiden dat projecten daadwerkelijk gerealiseerd worden en die katalyserend werken voor de ontwikkeling van de gebieden. In veel gevallen dragen de projecten bij aan zowel de doelstellingen op het gebied van gebiedsgericht werken als het Investeringsprogramma Zuidelijke Randstad. Door slimme combinaties te maken kunnen beide impulsen elkaar versterken. Belangrijke impulsen voor de focusprojecten zijn extra middelen voor de ontwikkeling van de fielslabs en campussen.

 1. Behoud aanbod en verbetering van het openbaar vervoer (m.i.v. 2018 € 1,5 mln)

Reeds verwerkt in de meerjarenbegroting, geen verdere actie nodig in de voorjaarsnota.

 1. Oplossen knelpunten openbaar vervoer

De onderbouwing van de invulling van dit onderwerp maakt deel uit van deze voorjaars- en kadernota. In deze voorjaarsnota wordt PS gevraagd het bedrag van € 1,5 mln vanuit de extra investeringen in een slimmer, schoner en sterker Zuid-Holland beschikbaar te stellen en toe te voegen aan het bestaande budget voor openbaar vervoer.

 1. Beperkte verlaging opcenten op de MRB

Reeds verwerkt in de meerjarenbegroting, geen verdere actie nodig in de voorjaarsnota.

 1. Extra impuls om Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving versneld te versterken

De onderbouwing van de invulling van dit onderwerp maakt deel uit van deze voorjaars- en kadernota. In deze voorjaarsnota wordt PS gevraagd het bedrag van € 1 mln vanuit de extra investeringen in een slimmer, schoner en sterker Zuid-Holland beschikbaar te stellen. Daarvan wordt € 0,5 mln toegevoegd aan de reserve Milieuaspecten, en € 0,5 mln aan het bestaande budget Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving.

Toelichting op de voortgang van de amendementen 2016

De voortgang is als volgt voor de amendementen op de Voorjaarsnota 2016:

 • A517// investeren in fietsen (€ 4 mln): Het bedrag is opgenomen in het Programma Zuid-Hollandse Infrastructuur in de paragraaf fiets onder de Uitvoeringsagenda ‘Samen verder fietsen’. € 2,1 mln is al gealloceerd aan concrete projecten conform het amendement (jaar gereed 2019). Het resterende bedrag wordt opgenomen in het PZI 2018-2032.
 • A519// Onderwijs en arbeidsmarkt projecten gericht op voldoende stageplekken studenten MBO HBO (€ 0,25 mln): Het bedrag is in de Begroting 2017 opgenomen en toegelicht bij doel 3.1 (Een groeiende, duurzame en innovatieve economie). Op 12 december 2016 heeft gedeputeerde Bom - Lemstra een brief gestuurd aan PS waarin wordt aangegeven dat 13 initiatieven zijn ontvangen, welke samen het beschikbaar gestelde bedrag met zo'n € 2 mln overschrijden. Binnen de betrokken afdeling is naar een passende oplossingsmaatregel gezocht. Het bedrag wordt in 2017 besteed i.p.v. 2016. Het voorstel is op 7 juni 2017 besproken in de commissie Ruimt en Leefomgeving. Daarna zal bekendmaking en openstelling van de subsidieregeling volgen. Het subsidieplafond is € 250.000,-. Het maximaal aan te vragen subsidiebedrag is € 200.000,- en het maximale subsidiebedrag per stageplaats bedraagt omgerekend € 2.500,-. Bij de aanvragen wordt het ‘wie het eerst komt, die het eerst maalt’ principe toegepast. In de toelichting bij de subsidieregeling is hierover nadere informatie opgenomen.
 • A529// knelpunten OV en Zuidvleugelproducten (€ 4 mln): Dit amendement bestaat uit twee delen, nl. € 2 mln voor knelpunten OV en € 2 mln voor invoering regioabonnement.
  • OV-knelpunten: Voor 2017 is op basis van dit amendement aan de vervoerders totaal ca € 800.000 subsidie verleend voor oplossing knelpunten in het OV. Voor 2018 staat vooralsnog € 700.000 gereserveerd, voor 2019 gaat het om een bedrag van € 500.000 (i.v.m. aflopen concessie Drechtsteden/Alblasserwaard-Vijfheerenlanden). Subsidieverlening voor 2018 vindt plaats voor het einde van 2017.
  • Regio-abonnement: Er is overeenstemming bereikt met Arriva over een voor de reiziger kostenneutrale invoering van het regioabonnement in de concessies Drechtsteden/Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en Zuid-Holland Noord per 1 januari 2017. De door de provincie aan Arriva te vergoeden implementatiekosten bedragen € 1,6 mln. Uitbetaling hiervan vindt plaats in 2017. Aan GS zal voorgesteld worden de resterende € 0,4 mln toe te voegen aan bovenstaand budget voor het oplossen van knelpunten in het OV.

De voortgang is voor de amendementen op de Kadernota 2017 als volgt:

 • A518// tijdelijke verlaging opcenten (€ 3 mln): Deze tijdelijke verlaging is verwerkt in de Begroting 2017. Het tarief van de opcenten is hierdoor verlaagd met 0,3.
 • A523// impuls cultureel erfgoed (€ 2 mln): Het bedrag maakt deel uit van het in de Begroting 2017 opgenomen en vastgestelde plafond voor Restauraties monumenten 2017 à € 3,4 mln. Het bedrag is daarmee beschikbaar om subsidies toe te kennen in dit boekjaar. De verdeling van de intensivering binnen doel 3.6 naar de diverse taken wordt verwerkt (conform desbetreffende beleidsnota).
 • A524// regionale gebiedsgerichte economische projecten (€ 2 mln): Het bedrag is in de Begroting 2017 opgenomen en toegelicht bij doel 4.1 (Slagvaardig, toekomstbestendig en transparant bestuur). Hier is voor gekozen omdat bij de invulling niet alleen economie als domein geldt, ook infrastructuur of groen is mogelijk. In de Begroting 2017 is voorzien dat het bedrag in 2017 wordt gestort in de aangemaakte reserve regionale gebiedsgerichte projecten’.