Inleiding

Met ingang van 2016 is de P&C Groen ingesteld en worden jaarlijks de uitvoeringsresultaten en de bestedingen voor de 3 beleidsdoelen Groen tegelijk verantwoord in 1 Voortgangsrapport Groen (VGR). Het rapport geeft inzicht in de uitvoeringsresultaten en de bestedingen met betrekking tot de beleidsdoelen Groen in 2016. Het voortgangsrapport is 1 van de 3 nieuwe instrumenten in de P&C Groen cyclus die worden ontwikkeld om de uitvoeringsresultaten, de bestedingen en programmering van de beleidsdoelen Groen beter te verbinden. De 2 andere instrumenten zijn het Programma Zuid-Hollands Groen (PZG) en het Kaderbesluit Groen (KG).

Om de 3 nieuwe P&C instrumenten voor Groen te kunnen realiseren, is een herinrichting van de structuur van de financiële administratie noodzakelijk. Hierdoor is het mogelijk de uitvoeringsresultaten van de beleidsdoelen Groen beter aan te sluiten op de bestedingen en programmering. Daarin is direct invulling gegeven aan de wens van de Statencommissie DO om onderscheid te maken naar realisatie en beheer van groen van recreatiegebieden en natuurgebieden en het beheer ervan. Om die reden zijn de taken voor de begrotingsdoelen 1.3 Recreatie / groenbeleving en 1.4 Natuur / biodiversiteit aangepast. Voor het doel 1.5 duurzame landbouw is het onderscheid realisatie en beheer niet van toepassing, deze taken blijven ongewijzigd.

De herinrichting van de structuur van de financiële administratie, de aanpassing van de taken en de budgetverschuivingen worden aan PS ter formele besluitvorming voorgelegd bij de Voorjaarsnota 2017.
Met ingang van de Kadernota 2019 zal een KG 2019 verschijnen die tegelijk zullen worden behandeld in mei 2018. Het KG bevat een nadere detaillering van de Kadernota voor de beleidsdoelen Groen. Het KG bevat strategische keuzes rond aanpassing en verdeling van financiële ruimte binnen de P&C Groen. Het biedt het financiële kader voor de begroting en de P&C Groen.

Het PZG is het derde nieuwe instrument in de P&C cyclus. Het geeft inzicht in het budget dat is opgenomen in de begroting en een doorkijk van de inzet van de gereserveerde middelen in de periode daarna voor het realiseren van de beleidsdoelen Groen. Het PZG kijkt vooruit en geeft programmatische invulling aan het kaderstellend beleid en het KG. Het is een verfijning van de voorgenomen activiteiten die bij de beleidsdoelen Groen in de begroting zijn geformuleerd en bevat geen nieuw beleid. Het PZG wordt in het najaar van 2017 tegelijk met de begroting aan PS voorgelegd.

Met deze 3 nieuwe P&C instrumenten worden 3 robuuste instrumenten ontwikkeld waarmee PS jaarlijks een compleet inzicht in de uitvoeringsresultaten, de financiën en programmering van de beleidsdoelen Groen krijgen. Daarmee worden PS in staat gesteld om de resultaten in samenhang te bezien. Naast deze nieuwe instrumenten zijn er ook in de voorjaarsnota en najaarsnota mogelijkheden om bij te sturen op de actuele ontwikkelingen en voortgang in het lopende jaar.