Vooruitblik: Kijk naar Zuid-Holland

We leven in een tijd van grote, ingrijpende veranderingen. Globalisering, klimaatverandering, demografische trends en nieuwe technologie zorgen voor een ongekende dynamiek. We raken door onderlinge handel en verbondenheid steeds afhankelijker van elkaar. De temperatuur stijgt en naast extreem natte zijn er ook steeds vaker droge periodes. We worden steeds ouder en de bevolking vergrijst.  We doen onze boodschappen en boeken onze reizen steeds vaker via het internet. Deze dynamiek heeft grote impact op onze regio en maakt dat wij ons leven, wonen en werken opnieuw inrichten.

Zuid-Holland is extra kwetsbaar voor al deze veranderingen. In ons laaggelegen deltagebied heeft de klimaatverandering grote ruimtelijke en economische gevolgen. Zuid-Holland is als open economie gevoelig voor de gevolgen van globalisering. Onze energie-intensieve economie heeft, mede als gevolg van het afgesloten klimaatakkoord van Parijs, alleen toekomst als wordt overgegaan tot verduurzaming. De trek naar de stad zorgt voor een toenemende druk op onze schaarse ruimte.

Tegelijkertijd herbergt deze regio een groot reservoir van talent, creativiteit en ondernemerskracht. De geschiedenis leert ons dat onze regio een weerbare delta is: telkens komt Zuid-Holland sterker uit veranderlijke tijden. Ook nu heeft Zuid-Holland alles in huis om de noodzakelijke vernieuwingen te realiseren. De richting hierbij is duidelijk: een sterk Zuid-Holland is een slim en schoon Zuid-Holland en die stap zetten we samen.